چرا بایستی به منجی امیدوار بود؟

در این مقاله قصد بر این است دلایل وجود منجی ، باور به آن و از همه مهمتر امید به ظهور آن را مورد بررسی قرار دهیم

این مقاله در چند بخش تهیه گردیده است که در ذیل به آن اشاره خواهد شد:

    مقدمه

    اثبات وجود منجی در ادیان الهی

    اثبات وجود منجی بصورت عقلانی و علمی

    دلیل باور به منجی و باور به ظهور آن

    امید به ظهور

مقدمه

در باور مردمان گذشته همیشه این سوال مطرح بوده : ” آیا فریاد رسی هست ؟ ” و این کمک خواهی یک سنت دیرینه در نزد تمام افراد بشری بوده که بطور معمول منظور فرد نجات دهنده ای از طرف خداوند یا خداوندانشان بوده. با یک بررسی ساده در متون مصر باستان و یونان و در تاریخ سرخپوستان میتوان این مطلب را به راحتی بدست آورد.

غالب این موارد کمک خواهی از الهان باستان بوده مثل خدای برکت که کمکی برای رزق و روزی بشر بوده یا خدای جنگ که کمک کننده برای پیروزی در جنگ های بشر بوده و یا خدای آفتاب که کمک کننده ای برای نور افشانی و روشنی زندگانی بوده.

اگر بخواهیم به خاستگاه این عقیده نگاه کنیم در میابیم که این خاستگاه جز از کلام پیامبران نبوده مثلاً میتوان به داستان مصر و فراعنه اشاره کرد که تا قبل از ظهور فردی به نام یوسف (ع) خدایانی از سنگ و چوب میپرستیدن و ظلم ستمی فراوان بر بردگان بود و با آمدن حضرت یوسف ، وجود خدای نادیده دوباره مطرح شد تا جایی که در زمان حضرت موسی فراعنه خودشان را همان خدای نادیده میپنداشتند که خدای خدایان است و دلیل وجود تمام خدایان که نیرو و قدرت تمامی خدایان از یک خداست که به نام فرعون شناخته میشد.

همچنین عقب تر از آن در زمان حضرت ابراهیم وقتی ایشان در شهر نمرود ظهور پیدا میکنند و شروع به تبلیغ میکنند مردمان آن دیار به او می گویند : ” سخنان تو جز افسانه پیشینیان نیست ” و این جمله خود دلالت بر این مطلب دارد که قبل از حضرت ابراهیم هم افرادی بوده اند که از خدای نادیده سخن به میان میآوردند

ویا حتی عقب تر از آن در زمان حضرت نوح هم وقتی ایشان ظهور کرده و شروع به تبلیغ میکنند جامعه آن روز با ایشان مخالفت کرده و به او میگویند ” آیا چیزی را پرستش کنیم که نمی بینیم و این جز سخن گذشتگان نیست و ما از آیین پدران خود باز نخواهیم گشت “

در تمام مطالب بالا میتوان چنین نتیجه گرفت که در ابتدا امر به پرستش خدای واحدی بوده و بعداً در گذر زمان آن تغییر کرده و جای آن را با خدای سنگی و چوبی عوض کرده اند ، پس باز میتوان اینطور نتیجه گرفت که امید به منجی همیشه بوده و از یک خاستگاه دینی شکل گرفته ، و همیشه این درخواست از خداوند یا خداوندان مطرح بوده که ” کسی را برایم بفرست تا کمک حال من باشد و مشکلات من را برطرف سازد”.

در این مقاله سعی بر این شده که وجود منجی را اولاً از لحاظ دینی و اعتقادی و پس از آن از لحاظ علمی و عقلانی مورد بررسی قرار بدهد . تا شاید جواب سوال خیلی از افرادی باشد که با وجود منجی در عصر حاضر مخالفت دارند و یا در باب وجود آن مورد تشکیک واقع شدند .

اثبات وجود منجی در ادیان الهی

اینکه بخواهیم بگوییم اولین دینی که به مقوله منجی پرداخته کاره چندان راحتی نیست چون از لحاظ تشابهات ادیانی در ابتدا بایستی به خود آن دین بپردازیم و بعد از آن منجی در آن عصر را بررسی کنیم .