آیین زرتشت 

یکی از قدیمی ترین آیین های موجود در جهان آیین زرتشت می باشد که بعضاً قدمت آن را از آیین میترا بیشتر یا آیین میترا را بخشی از آیین زرتشت میدانستند

در آیین زرتشت زمان به چهار دوره 3000 ساله تقسیم بندی شده یعنی جمعاً 12000 سال که هر 3000 سال را به بخشی اختصاص داده

خلق مینوی یا خلق ابتدایی جهان که در 3000 سال اول اتفاق می افتد و در 3000 سال دوم جهان دنیوی خلق گردید و در 3000 ساله سوم ، دوره حمله ی اهریمن به دنیا و عرضه پلیدی و بدی و مرگ به دنیا بوده ، و در اواخر همین دوره بود که زرتشت متولد شده .

3000 ساله آخر که مربوط به آخرالزمان میباشد که خود آن به سه هزاره تقسیم بندی می شود که در هر هزاره منجی را برای آن دوره تعیین میکند بدین شکل که فردی به اسم “هوشیدر” به عنوان اولین منجی دوره هزاره اول و “هوشیدر ماه” به عنوان دومین منجی و “استوت ارت” یا سوشیانت یا سوشیانس که منجی آخر الزمان میباشد .

منجی در آیین زرتشت

در متون اصیل زرتشتی، به ویژه «اوستا»، منجی دین زرتشت، سوشیانس نامیده شده است. این عبارت ترکیبی از ریشه کلمه پهلوی سو، به معنای سود و منفعت است. (1)

در طی آموزه های این دین الهی این چنین گفته شده که دوره حضور سوشیانس 57 سال می باشد که هم قرین با سعادت و نیک بختی و نابودی تمامی دیوان و پلیدی از جهان میباشد و دنیا به مرحله تجدید حیات وارد خواهد شد.

savior-feature-various-religions-saoshyant-messiah-messiah-and-mahdi-as-6

و اینچنین در کتاب زند میخوانیم :

“آنگاه فيروزي بزرگ از طرف ايزدان مي‌شود و اهريمنان را منقرض مي‌سازد و تمام اقتدار اهريمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند و بعد از پيروزي ايزدان و برانداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلي خود رسيده، بني‌آدم بر تخت نيك‌بختي خواهد نشست. ” 2

و یا در جاماسب نامه از قول جاماسب شاگرد زرتشت اینچنین میخوانیم:

“سوشيانس، دين را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستي را ريشه‌كن سازد، ايزدن را از دست اهريمن نجات داده، مردم را هم‌فكر، هم‌گفتار و هم‌كردار گرداند . ” 3

و جاماسب در جای دیگر به نقل از استاد خود زرتشت چنین میگوید :

” مردي بيرون آيد از زمين تازيان، بر آيين جد خويش با سپاه بسيار روي به ايران نهد و آباداني كند و زمين را پر از داد كند. سوشيانس (نجات دهنده بزرگ) دين را به جهان رواج دهد، فقر و گرسنگي را ريشه كن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر، هم گفتار و هم كردار گرداند . ” 3

و هم اکنون زرتشتیان جهان در آرزو و انتظار منجی آخر الزمان به نام سوشیانس یا سوشیانت میباشند.